ROG 幻14 完美安装Linux Ubuntu LTS 20.04 解决各种问题

送人玫瑰,手留余香
Linux Ubuntu 20.04 LTS 更新到最新长期支持内核 v5.10.9
Linux Ubuntu 20.04 LTS Docker 安装 微信 QQ